шагаа

Конкурсы
2020-02-26 10:00:00
Февраль, 24-те, Культура ордузунга, Ак-Довурак хоорайнын уругларнын уран чуул школазынын башкылары Шагаа хунунде хоорай чергелиг тыва улустун аас чогаалынга дараазында моорейлерни эрттирген:

Узун-тыныш:
1-ги чер – Салчак Начын – 61 бала, 27 харлыг;
2-ги чер – Сарчыглар Дарина – 55 бала, 11 харлыг;
3-ку чер – Делгер-оол Дмитрий – 51 бала, 29 харлыг;
4-ку чер – Монгуш Долаана – 47 бала, 50 харлыг;
5-ки чер – Далай Алимаа – 41 бала, 43 харлыг.

Кожамык:
1-ги чер – Хомушку Шенне;
2-ги чер – Сарыглар Марта;
3-ку чер – Ооржак Светлана;
3-ку чер – Суге Кара-Кыс;
4-ку чер – Ёнзак Ошку-Саар


Дурген чугаа:
1-ги чер – Монгуш Долаана;
2-ги чер – Хомушку Аюш;
3-ку чер – Хомушку Шенне
4-ку чер – Ооржак Ай-Суу

Моорейлер уезинде уран чуул школазынын башкылары хогжумнуг байыр чедиргеннер. Чуртакчы чон улуг сонуургал-биле идепкейлиг киришкен. Моорейнин туннелинде ортектиг белектер-биле шаннаткан.
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 67