Тажы

Конкурсы
2020-02-21 10:00:00
Шагаа-2020 будуузу-биле болгаш Ада-чурт камгалакчыларынын хуну таварыштыр, школавыстын оореникчилеринин аразынга "Чечен менде, чечек черде " болгаш "Тажы-2020" деп моорейлер болуп эрткен. Анаа оореникчилер уран-талантызын, угаангыр-сагынгырын бараалгадып коргускеннер.

"Тажы-2020" - Энге Ай-Хаан (хоомей, башкызы Делгер-оол Д.К.);
II-ги черде - Монгуш Начын (хоомей, башкызы Делгер-оол Д.К.);
III-ку черде - Маркс-оол Анчы (баян, башкызы кара-оол А.М.-Т.)

"Узун тыныш":
I-ги чер - Очур-оол Олеся (хореография , башкызы Ооржак Р.К.);
II-ги чер - Хомушку Дан-Хаяа (хореография , башкызы Ооржак Р.К.);
II-ги чер - Сарыглар Айсаана (хореография , башкызы Ооржак Р.К.);
III-ку чер - Хомушку Аюш (хоомей, башкызы Делгер-оол Д.К.)

"Дурген чугаа":
I-ги чер - Чалбаакай Аймира (хореография , башкызы Ооржак Р.К.);
II-ги чер - Арзылан Лия (хореография , башкызы Ооржак Р.К.);
III-ку чер - Олчат-оол Алина (хореография , башкызы Ооржак Р.К.).

"Улегер домактар" :
I-ги черде - Монгуш Айыс (хоомей, башкызы Делгер-оол Д.К.);
II-ги черде - Хомушку Дан-Хаяа (хореография , башкызы Ооржак Р.К.).

Эрттирген башкылар: Саая С.Д., Делгер-оол Д.К., Далай А.М.
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 60