Диктант

Конкурсы
2020-02-21 10:00:00
Бугу делегей чергелиг торээн дыл хуну таварыштыр, школавыстын иштинге "Торээн дылым" деп диктантыны шупту ажылчыннар улуг сонуургал-биле бижээннер. Чырык чер кырында амыдырап-чурттап чоруур кижилернин торээн дылы дег унелиг эртине чок .

Делегей кырында чеже ангы омак-сооктуг чон бар-дыр, ынча янзы дылдар бар. Оларнын бирээзинге торээн дылывыс - тыва дыл хамааржып турар. Чус-чус чыл бурунгаар–ла тыва чон бодунун торээн дылынга чугаалажып, ёзу-чанчылдарны бир салгалдан дараазында салгалга дамчыдып, амыдыралдын ажыл-херээн будуруп, ажы-толун остуруп, кижизидип чорааннар.

Мерген угааннныг огбелернин ончу кылдыр биске арттырып каан улустун аас чогаалынын байлаан , унелиин, чаражын , куштуун медереп билип, унелеп чоруур ужурлуг бис.

...Алдын-сарыг сыгырганын ырлаары дег элдептиг торээн тыва дылым...
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 64