мастер-класс

События
2020-02-20 10:00:00
Шагаа будуузу таварыштыр, школавыстын чурулга салбырынын башкылары Сат А.С., Ооржак Ш.Э-нын ажылчын планы ёзугаар, хоорай чергелиг кыс улустун каасталгаларын кылыры-биле "Кайгамчыктыг каасталгалар" деп онзагай мастер-классты хоорайнын культура ордузунга эрттиргенннер. Каасталгаларны бодунун холу, сонуургалы-биле каастап кылырынын чажыттары-биле эрттирикчи башкылар улежип, оореткен. Улуглар-даа, уруглар-даа улуг сонуургал-биле киришкен.
Мастер-класс уезинде башкылар боттарынын чуруп, кылган ажылдарынын делгелгезин база делгээннер.
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 67